Recursos arxivístics

Recursos arxívístics

 

Enllaços d'arxius, recursos arxivístics i jurisprudència

-Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears

-Arxiu General del Consell de Mallorca

-Arxius Històrics de la Universitat de les Illes Balears (UIB)

-Arxiu del Regne de Mallorca


El nou reglament de l’arxiu municipal de l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre es regula per la següent legislació vigent:

 • Constitució Espanyola de 1978.
 • Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
 • Llei orgànica 2/1983 de 25 de febrer, d’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.Modificat per la Llei orgànica 9/1994 i reformat per la Llei orgànica 3/1999, de 8 de gener.
 • Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local.
 • Llei ordinària 16/1985 de 25 de juny, del patrimoni històric.
 • Reial decret 1372/1986 de 13 de juny, pel que s’aprova el reglament de béns de les entitats locals.
 • Reial decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
 • Llei ordinària 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 • Reial decret legislatiu 1/1996 de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions vigents sobre la matèria.
 • Llei 4/1999 de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 • Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Reial decret 139/2000 de 4 de febrer, pel que es regula la composició, funcionament i competències de la “Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos”.
 • Reial decret 1164/2002 de 8 de novembre, pel qual es regula la conservació del patrimoni documental amb valor històric, el control de l’eliminació d’altres documents de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics i la conservació de documents administratius en suport distint a l’original.
 • Llei 3/2003 de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 • Llei 15/2006, de 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.

 


Source URL: https://www.ajlloretdevistalegre.net/recursos-arxivistics